TrAxxion - Zero Vector Mode

D'modern PME

Follegt eisen leschten Artikel op LinkedIn

Elo follegen

An der haiteger schwéierer Wirtschaftssituatioun ass et een Muss sich schnell op een wiesselen Ëmfält unzepassen fir kompetitiv ze bleiwen.

Elementar sinn effizient intern Prozesser an optimal Notzung vun den disponibelen Ressourcen. Onsen Workshop (1.Juli) "D'modern PME" gëtt een Iwwerbléck op déi wiechtesch Funktiounsberäicher, erméiglecht eng eegen Beuerteelung vun der aktueller Situatioun an weist méiglech Verbesserungen op.

Interesséiert? Liest méi an schreift Iech an op: http://www.mlqe.lu/evenements/la-pme-moderne

  • D'modern PME - Aktuelles